Name Bounty($)       orb. vel.
State Kai Gunto
A destroyer of the Caldari State. …
0 0 0 18 18 300 40 30 10 20 12500 400
0 0 83 0 250 40 30 10 20
State Kissaki
A destroyer of the Caldari State. …
0 0 0 22 22 300 40 30 10 20 12500 400
0 0 83 0 250 40 30 10 20
State Shukuro Choji
A powerful destroyer of the Caldari State. …
0 0 0 30 36 300 40 30 10 20 16500 400
0 0 83 0 250 40 30 10 20
State Shukuro Kamikazi
A powerful destroyer of the Caldari State. …
0 0 0 33 40 300 40 30 10 20 16500 400
0 0 83 0 250 40 30 10 20
State Tsuba
A destroyer of the Caldari State. …
0 0 0 27 33 300 40 30 10 20 16500 400
0 0 83 0 250 40 30 10 20
State Yumi
A destroyer of the Caldari State. …
0 0 0 20 20 300 40 30 10 20 12500 400
0 0 83 0 250 40 30 10 20